Wettelijke Bepalingen en Voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van deze site van PUBLISIZE BV

Vrijwaring

Tekst - PUBLISIZE BV heeft alle informatie op deze site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar uiterste beste deze te verdiepen en up-to-date te houden. Niettemin geeft PUBLISIZE BV geen enkele garantie met betrekking tot volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van de informatie op deze site. PUBLISIZE BV wijst elke verplichting tot updating van deze informatie van de hand. PUBLISIZE BVbehoudt zich het recht voor op elk moment deze voorwaarden te actualiseren via deze pagina. U bent gebonden aan elke revisie en u wordt daarom geadviseerd periodiek de voorwaarden op deze pagina opnieuw te bezien.


Hyperlinks - PUBLISIZE BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s op andere websites, van waaruit of waarnaar vanuit deze site wordt verwezen.


Gebruik - Noch PUBLISIZE BV noch enige andere derde die betrokken is bij het maken van deze site is aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortkomen uit de toegang tot, het gebruik van of het uitgaan van (informatie uit of de inhoud van) deze site, inclusief mogelijke virussen die uw computer kunnen infecteren.

Copyright - PUBLISIZE BV geeft u hierbij het recht om kopieën van deze site voor persoonlijk gebruik te tonen, op te slaan en te reproduceren, mits onder de volgende voorwaarden:
1. (gedeelten van) deze site mag (mogen) alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden en mag (mogen) niet worden verspreid met commerciële of politieke doeleinden;
2. (gedeelten van) deze site mag (mogen) niet worden veranderd op welke wijze dan ook;
3. op elke kopie of gedeelte daarvan moet worden vermeld dat de kopie afkomstig is van de PitchMedia-site.

Toepasselijk recht en geschillen - PUBLISIZE BV beheert deze site vanuit Amsterdam, Nederland.


Bij toegang tot deze site komen zowel u als PUBLISIZE BV overeen dat Nederlands recht van toepassing is op het gebruik van deze site. U en PitchMedia komen eveneens overeen dat eventuele geschillen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.


Copyright © PUBLISIZE BV 2005